Wij zoeken een nieuw bestuur

Stichting buurtwerk Goese Polder zoekt een nieuw bestuur. Wilt u bijdragen aan een fijn leefklimaat in de Goese polder? En weet u als geen ander hoe we alle bewoners in de wijk met elkaar kunnen verbinden door bijvoorbeeld activiteiten? Bekijk dan de onderstaande vacatures en solliciteer.

 De volgende vacatures staan open:

-Voorzitter

-Penningmeester

-Secretaris voor de formele en noodzakelijk verslaglegging en communicatie

-Bestuurslid ICT voor het actualiseren en onderhoud van website en Facebook

-Bestuurslid Communicatie ter bevordering van communicatie van en met de bewoners van De Goese Polder

-Bestuurslid Jeugd activiteiten

-Bestuurslid Volwassenen activiteiten

-Bestuurslid Projecten

 Heeft u interesse in één van deze functies? Neem dan contact met ons op via à link naar Contact – Stichting buurtwerk Goesepolder

 

Er is een interim-bestuur benoemd voor de behandeling van lopende zaken en voor de werving van het nieuwe bestuur.

Taken bestuur:

*werkt samen aan het invullen van de doelstellingen en neemt democratische besluiten
*onderhoud zakelijke, doch warme contacten met donateurs, verenigingen, activiteitenleiders, vrijwilligers, gemeente Goes, SMWO en welke instantie nodig is
*komt regelmatig kort en efficiënt samen om de noodzakelijke aansturing en invulling van de doelstellingen te bewerkstelligen
*functioneert breed en indien noodzakelijk over de bestuursfuncties heen ter onderlinge ondersteuning en eventuele correctie
Stichting Buurtzorg Goese Polder overkoepeld diverse verenigingen en activiteiten. Naast het bestuur zijn er diverse activiteitenleiders en vrijwilligers actief om de reeks activiteiten in goede banen te leiden en houden. Met elkaar vormen de vrijwilligers een onmisbare groep mensen die veel werk verzetten en daarvoor waardering en respect verdienen. Het bestuur staat ten dienste van de bewoners en vrijwilligers. De website is helaas niet actueel en doet daarmee geen recht aan de inspanningen die gedaan worden en moet dus dringend opgewaardeerd worden. Op Facebook Goese Polder verschijnen regelmatig actuele onderwerpen.

Doelstellingen:

Functie taken.

Voorzitter
Als voorzitter ben je een volwaardig bestuurslid met een eigen mening en stemrecht. Tegelijkertijd is het je taak om alle argumenten op een onpartijdige manier naar voren te brengen. Dit houdt in dat je iedereen aan het woord laat, begrip toont voor alle bestuurders, luistert naar wat elke deelnemer zegt en zorgt dat alles wat er moet gebeuren op tijd wordt afgerond en vastgelegd.
Taken * Ontwikkelen van algemeen beleid *Leiden van de bestuursvergaderingen * Voeren van bilateraal overleg *Het bestuur mede vertegenwoordigen op officiële bijeenkomsten *Zorgen voor evenwichtige taakverdeling binnen het bestuur *Bijdragen aan het werven, selecteren en benoemen van functies *Bewaken van samenwerkingsklimaat en sfeer *Contact onderhouden met gemeente Goes en subsidie partijen *Leidt de vergadering efficiënt *Delegeert *Bewaakt de actuele opgestelde actielijst.

Penningmeester
Taken *Ontwikkelen van algemeen beleid *Voeren van het financieel beheer *Afhandelen financiële zaken *Bewaken van de diverse toegekende budgetten *Tot stand brengen financieel jaarverslag *Aanleveren gewenste tussentijdse financiële verslagen *Overlegpartner m.b.t. alle financiële vraagstukken *Zorgdragen voor onkosten vrijwilliger *Betalingen verrichten *Begrotingen indienen bij gemeente Goes *4 bankrekeningen beheren *Beheren kleine kas t.b.v. kleine contante betalingen *Het machtigen van vrijwilligers activiteitenleiders als pashouder bankrekening *Actielijst actueel en bijgewerkt houden

Secretaris
Taken *Mede ontwikkelen van algemeen beleid *Voorbereiden van bestuursvergaderingen *Aanleveren informatie voor website en social-media *Vergaderschema maken voor de bestuursvergaderingen *Archiveren van alle secretariële zaken *In en uitgaande post *Beheren digitale archief *Digitaliseren van huidige papieren stromen *Informatie verstrekken ter publicatie op Website en Facebook *Actielijst actueel en bijgewerkt houden en updates verdelen *Toesturen vergaderstukken en uitnodigingen
De functies van Penningmeester en Secretaris mogen ook door dezelfde persoon gecombineerd worden

Vice-Voorzitter
*Ter ondersteuning en vervanging voorzitter, is tevens bestuurslid met een andere taak, niet zijnde Secretaris of Penningmeester. Eventueel is een duo voorzitterschap bespreekbaar.

_ _ _ _ _ _ _ 

Bestuursleden

Bestuurslid Jeugd activiteiten en Bestuurslid Volwassenen activiteiten
(kan ook gecombineerd worden)
*Houden contact met de diverse activiteiten leiders en vrijwilligers
*Tonen interesse voor en bezoeken de activiteiten namens bestuur en melden bevindingen terug aan het bestuur
*Informeren bij de doelgroepen hoe de activiteit gewaardeerd wordt en brengen daarmee een waardeoordeel over naar het bestuur om de begrotingen / budgetten te verantwoorden of heroverwegen

Bestuurslid ICT
(kan ook als vrijwilliger ingevuld worden)
*Voortdurend actualiseren en onderhouden van Website en Facebook
*Plaatsen van berichten
*Adviseren bestuur en voorstellen tot verbeteringen aanreiken
*Inrichten van een werkplek voor bestuur en vrijwilligers in de Cloud met Auto-archivering en een bevoegdheden structuur

Bestuurslid Communicatie
(kan ook als vrijwilliger ingevuld worden)
*Bevorderd en verzorgt communicatie met de bewoners van De Goese Polder d.m.v. web en facebook berichten, activiteiten kalenders, flyers, affiches, publicaties activiteiten, nieuwsbrieven, bijeenkomsten in het wijkgebouw en overige communicatie vormen. Staat ten dienste van bestuur, verenigingen, activiteitenleiders

Bestuurslid Projecten
(kan ook als vrijwilliger ingevuld worden)
*Volgt projecten en activiteiten van invloed op de wijk zoals nu Aanpassingen Deltaweg, dit project zal nog jaren lopen en aandacht vragen.
*Levert informatie aan voor bestuur en publicatie op de website
*Vertegenwoordigd bestuur en bewoners in de diverse overlegvormen en maakt de bewoners wensen en zorgpunten kenbaar bij de juiste instanties zoals Provinciale Staten, gemeente Goes, Projectteam Deltaweg.
*beloopt projecten van invloed op de bewoners en wijk van de Goese Polder

Oproep initiatiefnemers en activiteiten

Beste vrijwilliger

Als bestuur van de Stichting Buurtwerk Goese Polder zijn we momenteel bezig om de Website en Facebookpagina’s van de Goese Polder op te schonen en te actualiseren.
Om dat te realiseren zouden we graag nog wat nadere informatie van jou en je activiteiten willen hebben.

Ook willen we graag weten welke informatie we op de sociale pagina’s mogen plaatsen (en dus welke niet)

We willen graag informatie over de verschillende activiteiten opnemen.
Dit betreft dan algemene informatie over de activiteit zelf, maar ook wie bij deze activiteit als vrijwilliger/organisator betrokken is. Dit kunnen meerdere personen zijn.
Voorts alle overige van belang zijnde informatie, als telefoonnummers en eventuele andere contactgegevens.

Daarnaast is het van belang om te weten of er foto’s geplaatst mogen worden.

Wellicht hebben je naast deze informatie nog andere, nuttige aanvullingen.

We horen deze graag van je.

Met vriendelijke groeten,

Ton Muskens

Secretaris Stichting Buurtwerk Goese Polder.