Doel

Wat is het DOEL van de Deltaweg pagina’s op de Goese Polder website.
De provincie Zeeland heeft opdracht tot een planstudie gegeven om de Deltaweg voor te bereiden op de toekomstig te verwachten groei van het verkeeraanbod door het verbeteren van de doorstroming van (vracht)autoverkeer en de verkeersveiligheid. Daarvoor zijn 5 oplossingsvarianten gepresenteerd, variërend van een oplossing met 2 rijbanen met een snelheid van 80 km /uur tot een oplossing met 4 rijbanen en een snelheid van 100 km/uur. Eind 2022 zal er Provinciaal een keuze voorkeur uit deze varianten gemaakt worden. In alle gevallen zal er een geluidscherm nodig zijn om de geluidsoverlast te beperken. De hoogte van deze wettelijk vereiste voorziening zal, voor zover nu bekend, variëren van 3.5 tot 4 meter hoog. We hoeven er niet aan te twijfelen of deze geluidwerende voorzieningen aan de wettelijke kaders voldoen. We weten ook nog niet of we in de nieuwe situatie na oplevering van de vernieuwde Deltaweg meer of minder lawaai overlast zullen gaan ervaren. De wettelijke rekenmodellen bepalen namelijk de gemiddelde 24 uurs geluiddruk en zeggen niets over de huidige geluidoverlast van het spits en vakantieverkeer, welke de aanwonenden ervaren als irritante piekmomenten. Daarom volgen we de ontwikkelingen op de voet en brengen deze onder de aandacht van de Goese Polder bewoners middels deze pagina’s en ook nieuwsfeiten met Facebook Goese Polder.
Doel van het bestuur Wijkvereniging Goese Polder en bewonersvertegenwoordigers is het voorkomen van geluidoverlast en deze terugbrengen tot een absoluut minimum waarmee we aangenaam in de Goese Polder kunnen wonen en ontspannen zonder irritant verkeerslawaai. Daarom verzetten we ons tegen iedere variant met 4 rijbanen aansluitend aan onze wijk en leefomgeving. Het streven is een duidelijk waarneembare vermindering van de huidige geluidoverlast op de drukke verkeer momenten.  
Ook willen we de natuurwaarden en beleving van de unieke Flora en Fauna van het Schenge gebied op loopafstand handhaven en het verlies van uitzichten door geluidwerende middelen gecompenseerd zien.
De huidige ingenomen standpunten zijn als volgt:
De bewoners en het Bestuur van stichting buurtwerk Goese Polder begrijpen dat er aanpassingen nodig zijn aan de Deltaweg, sommige aanpassingen worden ook door de bewoners gewenst geacht. Van de maatregelen zoals voorgesteld in oplossingsrichting A met gescheiden rijbanen, een aanpassing van kruispunt Goes tot ongelijkvloers en een apart fietspad worden het nut erkend en geaccepteerd.
Echter vrezen we dat, ondanks de wettelijk tegenmaatregelen van de geluidoverlast behorende bij een berekende 24-uurs belasting, de lawaaioverlast pieken, zoals op spitstijden en tijdens vakantiedrukte, blijven zo ze zijn en mogelijk zelfs toenemen. Wij ervaren deze pieken als zeer dominant, storend en ongezond en we willen dat met de wettelijke berekeningen een extra berekening gemaakt wordt hoe de huidige pieken in de reken simulatie zich gedragen op een nieuwe situatie. De overheidsinstanties zouden de bewoners daarin tegemoet kunnen komen en begrijpen dat daarmee de grootste zorg weggenomen kan worden. In geval deze berekeningen aantonen dat de lawaaioverlast door verkeerpieken blijven bestaan zullen bewoners een aanpassing aan de geluidwerende middelen verwachten, zodat er een werkelijke verbetering t.o.v. de huidige situatie ontstaat. We willen niet in de situatie terecht komen dat we maar moeten afwachten of we aangenaam of onaangenaam verrast worden na het opleveren van het project!
Ander zorgpunt is de aantasting van de natuurwaarden en het verloren gaan van uitzichten. De geluidwerende voorzieningen en het opschuiven van de Deltaweg richting de Goese Polder en dus de woningen zal het aangezicht en uitzicht van de Goese Polder langs de Deltaweg belangrijk aantasten.
We vinden dan ook dat er een serieuze compensatie voor deze aantastingen van de Goese Polder moet komen, zoals bijvoorbeeld in de vorm van het park De Mirakel aan de ringweg t.h.v. de Oranjeweg. De gemeente Goes heeft de gronden langs de Deltaweg die daarvoor uitermate geschikt zijn reeds in eigendom.
Er is een sterke voorkeur voor een aarden geluidswal die het aangezicht van een dijk heeft, voorbeeld oude zeedijk. Deze aarden geluidswal zou als eerste moeten worden gerealiseerd om de overlast van het aanpassen van de Deltaweg teniet te doen.
Het Schenge gebied moet goed bereikbaar blijven voor bewoners, wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers. Flora en Fauna mogen geen schade oplopen, voor het wild moeten de huidige betreden gebieden bereikbaar blijven.
Betreft de varianten van de diverse oplossingsrichtingen zijn het bestuur, bewonersvertegenwoordigers en bewoners:
*voorstander voor optie A
*neutraal in optie B
*tegenstander van de brug in optie C;
-een brug van 30 meter boven N.A.P. is een zichtvervuilend en misplaats vehikel in het omliggende Oosterschelde natuurpark
-we staan positief t.o.v. verbeteringen van de huidige bestaande wegen en bruggen van het Zandkreekdam sluizencomplex
*optie D en E beschouwen we als ongewenst en onnodig en passen naar ons oordeel niet in klimaat en natuur doelen, nadelen die wij zien zijn;
-de verkeer aanzuigende werking en de toename van ongewenste effecten daarvan
-het verschuiven van huidige knelpunten naar andere verkeer flessenhalzen
-ook in deze varianten is de brug van 30 meter boven N.A.P. opgenomen
-teveel aantasting van natuurwaarden in het unieke Schenge gebied
-een veelvoudig investeringsbudget van oplossingsvarianten D en E t.o.v. A.
Indien u vragen heeft gebruik dan aub het contactblad