Wijkbudget en buurtbonus

Uw wijk of dorp krijgt op basis van het inwoneraantal jaarlijks een wijkbudget.

Het is in principe een vrij besteedbaar budget met vergroting van de leefbaarheid van de woonomgeving als doel. De belangrijkste voorwaarde is dat er draagvlak voor het project wordt aangetoond. De bewonersorganisatie van uw wijk of dorp zorgt voor een goede besteding van het budget.

Criteria Uitgangspunten zijn:

  • het wijkbudget moet bijdragen aan de leefbaarheid van de hele wijk of het hele dorp;
  • het voorstel moet niet in strijd zijn met (toekomstig) gemeentelijk beleid en/of wetgeving;
  • er moet voldoende draagvlak in de betreffende wijk of dorp zijn; signalen daarvan kunnen bespreking op een ledenvergadering en publicatie in het wijk- of dorpsblad zijn;
  • het verzoek tot besteding van het budget moet worden ingediend op het aanvraagformulier;
  • de portefeuillehouder in het college van B&W beslist op basis van het advies van de vakafdeling uiteindelijk over al dan niet toekennen   van het wijkbudget voor het voorgestelde doel. Informatie?

Wilt u meer informatie over het wijk- of dorpsbudget of heeft u een goed idee voor de besteding van het budget. Neem dan contact op met het secretariaat van stichting buurtwerk goesepolder d.m.v. het e-mail adres: secretariaat@goesepolder.nl.

Leuk idee? De BuurtBonus helpt!

Heeft u een idee hoe de leefbaarheid in straat, buurt, wijk of dorp met behulp van uw mede-bewoners verbeterd kan worden? Helaas stagneren deze goede ideeën en lovenswaardige initiatieven vaak, omdat voor de uitvoering geld nodig is. Daarom heeft de gemeente de BuurtBonus ingesteld: een geldbedrag dat beschikbaar is om prima ideeën uit te kunnen voeren en burgerinitiatieven levensvatbaar te maken.

Voorbeelden

Ideeën en plannen die aantoonbaar bijdragen aan de leefbaarheid en waaraan bewoners zelf daadwerkelijk meewerken, komen voor de BuurtBonus in aanmerking. Zomaar wat voorbeelden: een zitbankje bij het water, een wip of een schommel, een festiviteit in de buurt, een sport of spelvoorziening, een extra perkje of bloembak en een extra maatregel waardoor de verkeersveiligheid wordt vergroot.

De BuurtBonus heeft elk jaar een budget van € 14.000,-. Per aanvraag is maximaal € 1000,- beschikbaar. Het gaat, zoals uit dit bedrag blijkt, vooral om kleinere projecten; de slagroom dus en niet de taart zelf. Is het jaarlijkse budget op, dan kunt u volgend jaar uw aanvraag opnieuw indienen, want wie het eerst komt, het eerst maalt.

Criteria en spelregels

Een vergelijkbaar idee heeft jaren onder de naam Premie-op-Actie bestaan. Dat is na de bezuinigingsronde van 2004 opgehouden te bestaan. Maar het gemeentebestuur wil wel graag burgerinitiatief stimuleren. Vandaar is de BuurtBonus bedacht: een regeling waardoor enthousiaste burgers zonder lange wachttijden en administratieve rompslomp een financieel steuntje in de rug krijgen om hun idee te verwezenlijken. Uiteraard is ook de BuurtBonus aan regels gebonden; het valt onder een subsidieverordening. Heeft u belangstelling voor de BuurtBonus, dan kunt u die criteria en spelregels, plus het aanvraagformulier downloaden.
De diverse formulieren vind u hieronder:

aanvraagformulier_buurtbonus

BuurtBonus